Avtor: Goodtiming.si

1.

Z udeležbo na dražbi vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila.

2.

Organizatorja dražbe je Good timing Gorazd Virant s.p., skupaj z OŠ Brinje.

Dražba je javna in poteka na spletnem portalu Goodtiming.si, pri čemer bo iztržen znesek namenjen donaciji za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v OŠ Brinje oddelki PPVI in OŠPP.

Dražbo vodi Good timing, Gorazd Virant s.p.

3.

Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje ter pravne in fizične osebe, starejše od 18 let, ki na spletnem mediju Goodtiming.si prek vstopnega obrazca navedejo podatke o identiteti in kontaktne podatke.

S poslanimi podatki dražitelj – fizična oseba ali pooblaščeni zastopnik pravne osebe – izrecno jamči za nepreklicnost ponujenih zneskov na dražbi, da ima ustrezna pooblastila za udeležbo na dražbi in da bo zneske poravnal skladno s temi pravili.

4.

Dražitelji pri dražbi uporabljajo obrazec, v katerem navedejo znesek za dražitev dresa Luke Dončiča.

Minimalen dvig cene je 10 evrov.

5.

Dražba se začne 1. junija 2019 ob 12. uri, in sicer ko se javno izkliče predmet dražbe z izklicno ceno in vpraša dražitelje, kdo izmed njih sprejema izklicno ceno, ter se konča 14. septembra 2019 ob 20. uri.

6.

Dražitelji lahko zvišujejo izklicno ceno za znesek, določen v 4. točki teh pravil.

7.

Dražba za posamezni predmet se konča 14. 9. 2019 ob 20. uri. Po koncu dražbe za posamezni predmet se na Goodtiming.si, spletni strani OŠ Brinje razglasi dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno.

Vsak dan ob 12. uri bomo objavljali najvišje ponudbe, ki smo jih prejeli v preteklih 24 urah, pri čemer je najvišji znesek zadnjega dne lahko objavljen večkrat v dnevu. Če bomo prejeli dve enaki ponudbi za isti predmet, bo veljavna tista, ki smo jo časovno prejeli prej. Ponudnik je ob višini zneska dolžan navesti tudi osebne podatke o identiteti in kontaktne podatke (telefonska številka in/ali e-naslov), oboje samo za interno uporabo organizatorja, dražbe Good timing, Gorazd Virant s.p., za namen te dražbe. Podatki se ob koncu dražbe v enem mesecu izbrišejo. Osebni podatki dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno, pa se obravnavajo skladno z obveznostmi pogodbenega razmerja med dražiteljem in organizatorjem Good timing Gorazd Virant s.p., skupaj z OŠ Brinje.

8.

Uspešni dražitelj mora kupnino plačati v osmih dneh po koncu dražbe, in sicer z nakazilom na transakcijski račun:

Prejemnik: Osnovna šola Brinje Ljubljanska cesta 40a 1290 Grosuplje

TRR: 01232-6030651666, Banka Slovenije, Namen: 50.let OŠPP, Sklic: OŠPP

9.

Kupljene premične stvari se uspešnemu dražitelju izročijo v last in posest po plačilu celotne kupnine.

10.

O poteku dražbe se ne vodi zapisnik, to povzema kar objavljena tema, ki se ob koncu zaklene. Ta pravila so sestavni del zapisnika.

Temo na spletnem mestu Goodtiming.si zaključita oseba, ki je dražbo vodila, in zapisnikar.

11.

Pravice posameznikov

Dražitelji lahko zahtevajo:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih organizatorja obdelujeta o uporabniku,

– popravek podatkov v primerih, ko dražitelji menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta organizatorja, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da organizatorja prenehata oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko dražitelji:

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali organizatorjema.

Dražitelji pravice uveljavljajo tako, da družbama Good timing Gorazd Virant s.p. in OŠ Brinje posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

–             na e-naslov: info@goodtiming.si ali 

–             na poštni naslov: Good timing Gorazd Virant s.p. Brezje pri Grosupljem 91 1290 Grosuplje.

Vsi dražitelji se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke (ime, priimek, e-naslov ter telefonska številka) uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe.

Podatki dražiteljev ne bodo javno objavljeni, uporabljeni bodo le za stik s tistimi, ki bodo do konca dražbe za posamezen predmet oddali najvišje ponudbe.

Pravila je pripravil Good timing, Gorazd Virant s.p. 1290 Grosuplje.